Agile Archive

JIRA

Jira là gì? Jira là một ứng dụng theo dõi và quản lý lỗi / vấn đề trong dự án, được phát triển bởi công ty phần …

Agile Scrum Testing

Agile Scrum là gì Agile Scrum là một phương thức phát triển phẩm mềm linh hoạt rất phổ biến hiện nay. Mô hình phát triển phần …