Test Report là gì? Test Report là mẫu tài liệu quan trọng và rút gọn ...

​Read More

Tại sao cần phải có tài liệu kiểm thử phần mềm? Tài liệu kiểm ...

​Read More

Test Case là gì? Test case là mô tả một dữ liệu đầu vào (input), ...

​Read More

Test Scenario là gì? Kịch bản kiểm thử – Test Scenario bao gồm tất ...

​Read More

Test Design là gì? Test design là tài liệu phác thảo những case cần ...

​Read More

Bạn là business analysis, tester/QC … tham gia vào quá trình phát triển phần ...

​Read More