Cấu Hình CSV Dataset Config Trong Jmeter

JMeter – công cụ kiểm tra tải mã nguồn mở, nó có những element cho phép chúng ta sử dụng các bộ dữ liệu ngoài theo định dạng CSV. Những element này được gọi là “CSV Data Set Config”.

CSV Data Set Config là một trong những element cấu hình quan trọng trong Jmeter. Nó được sử dụng trong việc tham số hóa trong Jmeter Test Plan. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc dữ liệu từ file CSV bằng cách cấu hình tập dữ liệu CSV.

Tìm hiểu về các element của CSV Data Set Config.

Sử dụng CSV Data Set Config để đọc các giá trị từ file CSV, lưu trữ chúng vào các biến được định nghĩa và sử dụng trong suốt quá trình kiểm thử với vai trò như Test Data.

FileName: Tên tệp chính xác (có đuôi .csv) chứa dữ liệu kiểm thử để thực thi và được đặt ở cùng vị trí với Jmeter script.

Variable Names: danh sách tất cả các tên biến (được phân tách bằng dấu phẩy) theo cùng thứ tự như được mô tả trong file CSV. Giữ trường này trống và jmeter sẽ lấy hàng đầu tiên từ tệp csv làm tên biến cho mỗi cột.

Delimiter: được sử dụng để tách từng bản ghi trong tệp csv. Bạn cần đảm bảo xác định tên biến theo thứ tự chính xác khi bạn cung cấp giá trị trong file csv.

Allow quoted data?: Nếu được bật, thì các giá trị có thể được đặt trong ”- dấu ngoặc kép – cho phép các giá trị chứa dấu phân cách.

Recycle on EOF?: Nếu số lượng thread lớn hơn số lượng Test Data, bạn có muốn tiếp tục thực hiện kiểm thử bằng cách quay trở lại đọc từ đầu không?

Stop thread on EOF?: Nếu chọn “Set”, khi chạy đến EOF sẽ khiến cho thread bị dừng lại.

Sharing mode: Tại đây bạn có thể định nghĩa hành vi chia sẻ của file CSV. Mặc định sẽ chọn là “All threads”

All threads: Nếu trong script của bạn có nhiều hơn 1 element CSV Data Set Config cùng tham chiếu đến 1 file thì CSV Data Set Config kế tiếp sẽ tiếp tục đọc CSV File đã được mở từ CSV Data Set Config trước.

– Current Thread Group: Nếu trong script của bạn có nhiều hơn 1 element CSV Data Set Config cùng tham chiếu đến 1 file thì CSV Data Set Config kế tiếp sẽ mở lại csv file cho từng trhread group

– Current Thread: Mỗi file csv được mở riêng biệt cho từng thread khi chọn option này.

Do đó, khi sử dụng nhiều CSV Data Set Config, hãy đảm bảo sử dụng kết hợp chính xác giữa Sharing Mode, Recycle on EOF & Stop Thread on EOF để nhận kết quả mong muốn.

Cấu hình CSV Data Set Config trong test plan.

Trước khi thực hiện cấu hình CSV Data Set config, chúng tôi sẽ sử dụng một kịch bản test plan đơn giản, cụ thể là:

Scenario: Thực hiện đăng nhập vào 1 trang web (8 người dùng đăng nhập cùng một thời điểm)

Steps:
1. Access vào trang web https://portal.cif-operator.com/login

2. Nhập username và password

3. Click Login button

Ở kịch bản test này, chúng ta sẽ run test với 8 Users, và mỗi Users loop 1 lần.

Step 1: Chuẩn bị file CSV

Ở kịch bản test này, chúng ta sẽ run test với 8 Users, và mỗi Users loop 1 lần.
Step 1: Chuẩn bị file CSV
Với kịch bản test ở trên, chúng tôi sẽ chuẩn bị username và password cho 8 người dùng đăng nhập vào trang web. Tham khảo hình bên dưới:

Dấu (,) ngăn cách giữa các giá trị gọi là delimiter. Thông thường trong file CSV chúng tôi sử dụng dấu (,) để ngăn cách giữa các giá trị.
Sau đó lưu file CSV ở chung đường dẫn với test plan, lưu thành UserLogin.csv


Step 2: Cấu hình CSV Data Set

Trong test plan, tạo một CSV Data Set Config (Test Plan > Add > Config Element > CSV Data Set Config)

Điền các giá trị vào trong các fields:
Fieldname: UserLogin.csv
Variable Names (comma-delimited): userName,password
Nhập tên biến vào field Variable Names, mỗi biến bằng với cột trong file CSV. Ví dụ trong file CSV ở trên, cột đầu tiên sẽ sử dụng cho username, và cột thứ hai sẽ sử dụng cho password. Giữa các biến sẽ ngăn cách bằng dấu (,).

Step 3: Thay thế các dữ liệu cố định trong Login request bằng gọi các biến đọc từ file CSV

Request cố định:

Ở request cố định, chúng tôi sẽ:
– Thay thế username admin bằng ${username}
– Thay thế password [email protected] bằng ${password}

Step 4: Cấu hình Thread Group

Trong Thread Group, cấu hình Number of Threads bằng 8 (bằng với số lượng user trong file CSV).

Thêm một vài listener (Summary Report, View Results Tree,…. ) để xem report sau khi thực thi test plan.

Tiếp đó click Run button để thực thi test plan.

Bạn có thể thấy, ở mỗi request sẽ sử dụng data (username, password) khác nhau được lấy từ file CSV.

Bên trên là ví dụ cơ bản nhất về sử dụng CSV Data Set Config.

Nguồn: https://guide.blazemeter.com/hc/en-us/articles/206733689-Using-CSV-DATA-SET-CONFIG-Using-CSV-DATA-SET-CONFIG

Leave a Reply