SQL Archive

Học SQL qua câu hỏi (Phần 4)

31. Composite primary key là gì? Khi PRIMARY KEY không phải chỉ có 1 trường mà bao gồm nhiều trường của bảng thì được gọi là …

Học SQL qua câu hỏi (Phần 2)

11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khóa ngoại được không? Có, một bảng có thể có nhiều khóa ngoại và chỉ có một …

Học SQL qua câu hỏi (Phần 1)

1. SQL là gì? SQL là viết tắt của cụm từ “Structured Query Language.” – ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết …