41. VIEW là gì? Một VIEW là một bảng ảo mà chứa dữ liệu ...

​Read More

31. Composite primary key là gì? Khi PRIMARY KEY không phải chỉ có 1 ...

​Read More

21. Chúng ta có thể đổi tên một cột trong đầu ra của SQL ...

​Read More

11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khóa ngoại được không? Có, ...

​Read More

1. SQL là gì? SQL là viết tắt của cụm từ “Structured Query Language.” ...

​Read More