Trong ngữ cảnh testing, 2 khái niệm Verification (Xác minh) và Validation (Xác nhận) được sử dụng rộng ...

​Read More